Parapsikoloji Nedir ? - Güneş'e Yaziyorum

Yazılar

9 Ağu 2019

Parapsikoloji Nedir ?

Ä°lgili resim

Parapsikoloji Nedir ?

Kafalardaki ilk düşünce ‘’para’’ ile ilgili bir psikoloji dalı mı? sorusudur. Bilmeyen bir insan için tatmin edici bir cevap olmasına lakin bilen içinde komik bir cevaptır.

Parapsikoloji hakkında çeşitli tanımlar mevcuttur. Fakat gerçek olan bir şey vardır ki oda Parapsikoloji'yi herkesin çok merak ettiği bir alan olduğudur. Parapsikoloji; Duyular dışı algılama, psikokinezi, "ölümden sonra yaşam" gibi konulara ilişkin olan, paranormal (normal dışı) olduğu düşünülen olayların yani klinik bulgularla ölçümlenebilen fenomenlerin dışında kalan alanların üzerinde deneysel yoluyla araştırıma yapılması anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak psikolojinin ötesinde, ardında, kenarında bulunan manasındadır.

"Parapsikoloji" paranormal (normal ötesi) güçleri, olguları ve yetenekleri inceleyen bilim dalıdır. Bu kelime, 1920'lerde, Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikoloğu Emil Boirac'ın "psikoloji ötesi" anlamında kullandığı "parapsy-chique" kelimesinden uyarlanmış ve 1953'te Hollanda, Utrecht'de toplanan Uluslararası Psişik Araştırma Konferansı'nca da parapsişik araştırma yapanların kendi aralarında kullanmaları için onaylanmıştır.

-20yy önce Parapsikoloji kelimesi ‘’okültizm’’ diye geçiyordur. (Psikologlar Psikiyatristler Derneği)
-İslam üzerinde alanı Tasavvuf(nefsi terbiye) ve Sufizm içerisinde yer almaktadır. 
-Türkler üzerinde alan Şaman Gelenekleri 

Parapsikoloji 20yy. Amerika’da bilim olarak kabul edilmiştir.

Parapsikoloji aslında bilimsel bir disiplindir. Soğuk Savaş döneminde(1945-1990) parapsikolojik araştırmalar liberal-faşizan-Sovyetik karalamala kampanyalarına maruz kalmıştır. Parapsikolojik Araştırmalar bundan sonra ilginç bir şekilde halkın beynini yıkayarak ‘’büyücülük,şarlatanlık,büyücülük’’ gibi sıfatlara yakıştırmışlardır. Ama bu devletlerin kendi ülkelerinde son derece gizli parapsikoloji araştırma merkezleri kurulmuş ve bunların bütçelerini , parapsikolojiyi büyücülük sanan halkın vergileri ile karşılanmaktadır.

***(Çekoslavakya gibi küçük ‘’komünist’’ bir ülkede 1960’larda dünyada belki de en ileri ve en gizli Parapsikoloji Araştırma Merkezi bulunuyordur.) 
Parapsikolojik araştırmaların, Türkiye'deki geçmişi de neredeyse bir yüzyılı bulmaktadır; 1890'lardan itibaren özellikle İstanbul, İzmir ve Mersin'de kurulmuş olan localarda o günkü koşullar çerçevesinde parapsikolojik araştırmaların yapılmakta olduğu bilinmektedir. İslam geleneğinde ise parapsikolojik araştırmaların kapsamına giren pek çok uygulama vardır.

Örneğin Taşköprülüzade'nin "Miftah= Anahtar" ilmiyle ilgili "Şerhi" Bursa, İzmir ve İstanbul'daki zaviyelerde"gizlice" öğretilmekteydi. 1917-1918 yılları arasında lstanbul'da ilk kez bir Parapsikolojik Araştırmalar Merkezi kurulmuştu.

lstanbul'da Sıraselviler'deki bu merkezin kurucusu ünlü Gurdjieffti. Bu kişi Kars doğumlu, Ortodoks mezhebine mensup bir Gürcü'ydü ve Stalin'le aynı yörenin çocuğuydu. Bolşevik lhtilali'nden sonra kendisine bağlı kişilerle önce Kars'a sonra da lstanbul'a gelmişti. Gurdjieff, lstanbul'da birkaç yıl kaldıktan sonra Fransa'ya gitti ve burada bir enstitü kurarak parapsikolojik araştırmalarını sürdürdü. Gurdjieff, yine kendisi kadar ünlü bir Rus olan Blavatsky ile de bağlantılıydı. Gurdjieffin lstanbul'daki Parapsikolojik Araştırmalar Merkezi'ne en sık gidip gelen ünlü Türklerin başında Lozan Konferansı'nın "murahhas azası" Rıza Nur da vardı! Dr.Rıza Nur, bu gizemli Rus "teosofisti"nden öylesine etkilenmişti ki, kendi yazdığına göre, bunalıma girmişti. Gurdjieffin "ruhsal" çalışmalarından etkilenmiş akademisyenlerden biri de, Dr.Bedri Ruhselman'dı.


Parapsikoloji neden bilimsel olarak kanıtlanamıyor ? 


Parapsikoloji üç sorundan ötürü bilim olarak kabul edilememektedir. Bu sorunlar şunlardır: 1-Tekrar sorunu 2- Yetersiz denetim 3- Dosyalama sorunu Psişik yenetekli insanları testlere ve deneylere tabi tutulduğunda bir şeyin kanıtlanması için belirli bir yüzdeliği geçmesi gereklidir yani deneydeki şans dediğimiz faktörü minimum seviyede yok etmemiz lazım.  

Örnek; Telepati deneylerinde Denek 10 zener karttan 7sini biliyorsa burada şans bulunmaktadır. Olasılık ihtimallerini azaltmak için, denek her deneyde 7-10 kart sayı arası bilmeli ve daha sonra tekrarlanma sorunu ortadan kalkacaktır. Deneyin gerçekleşme için çevre koşullarının farklı olmaması lazım ama kişinin zihinsel bir süreci olduğu için herhangi aklına getirecek bir düşünce onu deney sırasında aksatabilir ve devamlılık getirmeyebilir. Ama tarih boyunca da devletin özel çalışmalarında kayıtlara geçmiş birçok telepati deneyleri ve psişik denekler bulunmaktadır. 


Parapsikoloji Hakkında Düşünülen Yanlış Düşünceler? 


-Parapsikoloji bir araştırma alanındır ve günümüzde hala devam eden bilimsel çalışmaları vardır. - Soyutsal kanıtlar yerine somutsal kanıtlar bulmaya çalışmaktadır. - Birçok alanda Parapsikoloji yetenekleri hayvanlarda kanıtlanabilmiştir. (Örn. Yunus-Telepati) - Parapsikolog araştırmacıya ve bunun üzerine bilimsel makale yazan kişileri verilen ünvandır. - Psişik yetenekleri öğreten bir alan değil, bu yeteneklere sahip insanlar üzerinde çalışma ve araştırma yapan bir araştırma alanıdır. - Avrupa ve çeşitli bölgelerde seçmeli ders veya araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 

Parapsikoloji ve Metafizik arasındaki fark? 


 Öncelikle savundukları düşünceleri farklıdır. Parapsikoloji, psişik yeteneklerimizin kendi özümüzden dışarıdan hiçbir etken olmadan kendi doğal yeteneklerimiz olduğunu savunur. Metafizik ise psişik yeteneklerimizin dışarıdan bir etken aracılığı ile meydana geldiğini savunmaktadır. Bu iki farklı bilim iki farklı görüşle birbirinde ayrılmıştır. Eski zamanlarda Parapsikoloji , Metafizik alanının içerisinde yer aldığı içinde bu konuda karşı tezler duymanız mevcuttur. Ama olayı aslı Parapsikoloji bilimsel olarak adlandırıldıktan sonra değişmiştir. 

Parapsikoloji kelimesi : Ruh Ötesi anlamına gelirken 
Metafizik kelimesi : Fizik Ötesi anlamına geldiğini unutmamak gereklidir.Parapsikoloji Kapsamına Giren Bazı Konular


 Günümüzde parapsikolojinin inceleme sahasına giren konulardan bazılarını sıralayabiliriz: 

Duyu-Dışı Algılama (ESP): Telepati, Durugörü / Önsezi

Psikokinezi (PK): Telekinezi/ Rüyada ESP / Hipnoz ve Hipnoz Altında ESP I Hayvanlarda ESP (ANPSI) I Bitkilerde Parapsikoloji / Duruişiti /Psikometri/ Levitasyon 

Işınlama: Teleportasyon / Paranormal Şif acılık ve Cerrahi (PSI-TIP) / Paranormal Teşhis ve Otoskopi, Alteraskopi, Telemnezi / Gezici Durugörü I Astral Seyahat (OOBE) 

Beden Enerji Merkez ve Alanları: Çakralar ve Amalar / Enerji Bedenleri / Kirlian Fotoğrafçılığı / BiyoKozmik Enerji ve Psikotronik Bilimi / Geller Etkisi/ Şuurlu Beden Kontrolleri /Değişik Şuur Halleri (ASC)

Tekinsizev: Kendiliğinden PK (RSPK) / Düşünce Fotoğrafçılığı / Gözsüz Görüş / Radyestezi ve Radyonik Bilimi / Telkinbilim / Psişik Arkeoloji/ Geçmişin Bilinmesi.

("Klasik" anlamda deneyleri ile ilk adımları atan, 1882 kuruluş tarihli İngiliz Psişik Araştırma Derneği (SPR).) 

Hereward Carrington'un 1930'larda okuyucularına sunduğu bir listede, parapsikolojik araştırma derneklerine sahip ülkelerin öncü derneklerin ülkeleri hariç liste şöyledir;

Avusturya, Rusya, İspanva, Portekiz, Hollanda, Belçika, İsviçre, Yunanistan, Polonya, "Türkiye" , lzlanda, Japonya, Meksika, Kanada, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan, Çin ve Arjantin. Gaynresmi kuruluşlar ise, aşağı yukarı dünyanın her ülkesinde mevcuttu. 

Avrupa'da parapsikoloji dalının bulunduğu bazı üniversiteler şunlardır: (sadece çok küçük bir kısmı) 

- Edinburgh Üniversitesi, Koestler Parapsikoloji Ünitesi (KPU),(İskoçya) 
- Northampton Üniversitesi, Parapsikoloji Bölümü (İngiltere) 
- Utrecht Üniversitesi, Parapsikoloji Kürsüsü (Hollanda) 
- Lund Üniversitesi, Parapsikoloji Bölümü (İsveç) 
- Herfortshire Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Perrott-Warrick Ünitesi (İngiltere) 
- London Üniversitesi,Goldsmith, Normal-dışı Psikoloji Araştırma Ünitesi (İngiltere) 
- Liverpool Hope Üniversitesi, Parapsikoloji Araştırma Grubu (İngiltere) 
- Liverpool John Moores Üniversitesi, Şuur ve Transpersonal Psikoloji Araştırma Ünitesi(İngiltere)


jung ile ilgili görsel sonucu

Parapsikoloji’nin Geleceği Hakkında Röportaj 


New York'ta yayımlanan The International Journal of Parapsychology dergisinin Sonbahar 1963 tarihli sayısında ( vol. 4, p.450), "Parapsikoloji'nin Geleceği" adı altında yapılan bir araştırma ile ilgili olarak Haziran 1960'da çeşitli otoritelere gönderilen bir ankete C.G.Jung'un verdiği yanıtlar yayımlanmıştı: 

Parapsikolojiyi nasıl tanımlarsınız?
 C- Parapsikoloji, madde, mekan ve zaman (ve dolayısıyla da "nedensellik") kategorilerinin aksiyomatik olmadıklarını gösteren (türden) biyolojik ya da psikolojik olayları konu edinen bilimdir.

 Size göre, hangi araştırma alanlan, parapsikolojiye ait olarak sınıflandmlmalıdırlar? 
C- Bilinçdışı'nın psikolojisi. 

Gelecekteki araştırmaların niceliksel çalışmalara mı yoksa niteliksel çalışmalara mı ağırlık vereceğini umuyorsunuz? 

C- Gelecekteki araştırmalar her ikisine de ağırlık vermek zorundadır. 

Parapsikolojik araştırmaların bilim çevreleri dahilindeki pozisyonunu güçlendirmek için, tekrar edilebilir bir deneyin gerekli olduğuna inanıyor musunuz?

C- Tekrar edilebilir deney, arzu edilir (bir şeydir) ama, (parapsikolojik) bakılırsa, deneysel metot, genel olarak uygulanabilen (bir metot) olmayacaktır. 

Parapsikolojik araştırmalarda kullanılan istatistiki metotlara ilişkin olarak yakın zamanlarda yapılan eleştiriler hakkında herhangi bir yorumunuz var mı? 

C- İstatistiki metot, uygulanabildiği yerde ve zamanda, bilimsel araştırma için son derece arzu edilir ve vazgeçilmez (olan bir metodudur). Fakat, bu (metodun kullanımı) ancak (araştırma) konusunun belirli bir düzenlilik ve kıyaslanabilirlik göstermesi halinde mümkündür. 

Bazı psişik fenomenlerin psikolojik anlamına ilişkin herhangi bir yorumunuz var mı? 

C-Parapsikolojik olayların psikolojik anlamı henüz hemen hemen hiç incelenmemiştir. 

Psişik fenomenlerin meydana gelme ihtimalinin lehinde yada aleyhindeymiş gibi görünen, özel psikolojik şartlara ilişkin herhangi bir yorumunuz var mı? 

C- Parapsikolojik olayların meydana gelişinin lehinde olan faktör, bir aktif "arketip"in, yani "psişe"nin daha derin, içgüdüsel katmanlarının faal hale getirildiği bir durumun mevcudiyetidir. Arketip, "Eşzamanlılık: Gayri-Nedensel bir İrtibatlandırma Prensibi" ("Synchronicity: An Acausal Connecting Principle") başlıklı tezimde bahsettiğim Albertus Magnus'un (De mirabilibus mundi) değinmiş bulunduğu şekilde, mekan ve zamanın ilişkilendirilmesi ile tebarüz eden bir sınır fen o menidir.


Kaynakça : 
- Emrullah Tekin (2006) /X-Files Parapsikolojik Araştırmalar 
- Bilim ve Araştırma Merkezi (1980) /Parapsikoloji 
- Psikologlar Psikiyatristler Derneği Eğitim Seminerleri Notları
Görsel Resimler ''The Atticus İnstitute'' filminden alınmıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder